Svenska Barndaghemmets registerbeskrivning

 

Daghemmets kunder/familjer utgör kundregistret för daghemmet och den registeransvariga är daghemmets föreståndare Maria Välimäki.

 

Informationen i kundregistret behandlas av barnträdgårdslärare, barnskötare och assistenter i anknytning till sina arbetsuppgifter, uppgifter om barnen och vårdnadshavarna i inom småbarnspedagogiken.

Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogiken behandlar uppgifter i anknytning till sina arbetsuppgifter.

Kökspersonalen behandlar uppgifter om barnen i anknytning till sina arbetsuppgifter.

 

Daghemmet använder elektroniskt PÄIKKY system och Tammerfors stads Varhaiskasvatus Evaka system och dessa uppgifter förvaras och ansvaras av Abilita OY (Päikky) och Tammerfors stad (Evaka) på skyddade servrar. All elektronisk dataöverföring sker via skyddade och krypterade förbindelser. De elektroniska delar av registret som används av personalen inom småbarnsverksamheten, Barnets plan för småbarnspedagogik (VASU) och pedagogisk dokumentering sparas endast på enskilda datorer och minnepinnar som förvaras låsta (lösenord) eller övervakade.

 

Det manuella materialet, barnens vårdavtal, ansökningsblanketter, nödvändig information om hälsotillstånd m.m. förvaras i låsta skåp/ utrymmen som uppfyller lagen krav. Uppgifter förvaras inte under en längre tid än nödvändigt för de ändamål som de samlats för. Uppgifter förstörs därefter på ett datasäkert sätt. Insamling av överflödiga uppgifter undviks.

 

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne i kundregistret. Begäran om insyn skall skickas skriftligen till daghemmets föreståndare till adressen kansli@barndaghemmet.fi.

 

Svenska Barndaghemmet förvarar arkiverade dokument på det sätt och tid som dataskyddsregler samt lagstiftning inom social och hälsovården. Daghemmet följer föreskrifter och direktiv som Tammerfors stad har gett.