Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

 

Svenska Barndaghemmet är ett daghem för barn med svenska som modersmål. Svenska Barndaghemmet erbjuder även förskoleverksamhet på svenska. Daghemmet befinner sig på samma gård som Svenska Samskolan i Tammerfors.

 

Heldagsavdelnigarna är öppna från klockan 07.30 – 17.00

SPRÅKET: 

Svenska språket som en naturlig och levande del av livet. Språket öppnar dörren till förståelse och kommunikation. 

BARN FÅR VARA BARN – TRYGGHET: 

Respekt av barndomen som en viktig fas i livet och tryggheten, att kunna utvecklas i lugn och ro. 

RESPEKT OCH SAMARBETE MED FAMILJERNA: 

Vi värdesätter samarbete och öppen diskussion med föräldrarna för att gemensamt nå ett bra resultat då det gäller barnuppfostran. 

TRO PÅ FRAMTIDEN OCH LIVSBEJAKANDE ATTITYD: 

Vi har en positiv livssyn. 

DAGVÅRD SOM EN VIKTIG RESURS I SAMHÄLLET: 

Att följa med sin tid även barnens värld samt utveckla gemenskap, intressen och respekt i samverkan med samhället.

I augusti 2008 fick daghemmet till sitt förfogande ett nytt hus, Svenska gården. Nu befinner sig alla daghemmets grupper runt samma gård och våra två hus har en förbindelsegång från nya huset till det gamla. Rönnbären och Blåbären har sina utrymmen i Svenska gården, där finns även en liten gymnastiksal, Maria salen, där alla grupper har möjlighet till regelbunden motion. I gamla huset (Inttan) har vi Smultronen & Hallonen i första våningen, förskolan i den andra och Hjortronen i tredje våningen. Daghemmets fysiska läge i centrum av den svenskspråkiga verksamheten i Tammerfors, underlättar samarbete med andra svenskspråkiga enheter som t.ex. församlingen och skolan. Inttans utrymmen är gamla & hemtrevliga och Svenska gården har helt nya och moderna utrymmen. Gruppernas utrymmen är varierande stora men ändamålsenliga. Vi har en egen trygg gård, inom vilken de minsta barnen har en egen del . Vi utnyttjar även Pyynikki naturskyddsområdet, närliggande parker och skolgården för att utvidga vår inlärningsmiljö. Vårt centrala läge ger oss möjligheten att mångsidigt utnyttja Tammerfors stads utbud i vår verksamhet. Grupperna besöker stadens museer och andra kulturställen regelbundet. Vi utnyttjar också flitigt utflyktsmöjligheten till stadens många sevärdheter och lär känna vår hemstad och närmiljön. Närheten till sportplan, skridskobanor och skidspår berikar vår motionsfostran.

Enskilda föräldrasamtal ordnas under höstterminen där vi gör upp barnets enskilda plan (Barnets plan för småbarnsfostran) och under vårterminen har vi en enskild diskussion med föräldrarna där utvärdering av året finns med. Hela daghemmet ordnar en gemensam julfest, ett vårcafé och andra evenemang för föräldrar och syskon. De olika grupperna ordnar även tillfällen för föräldrarna att bekanta sig med andra föräldrar t.ex. vårfest, pysselkväll, morsdags- och farsdagskaffe. Då får föräldrarna också en möjlighet att bekanta sig med verksamheten.

Daghemmets olika grupper samarbetar med att t.ex. göra utfärder och ordna fester. Förskolan samarbetar med skolans första klass. Daghemmet har även samarbete med skolan i form av besök, teaterföreställningar m.m. Svenska församlingen i Tammerfors besöker daghemmets olika grupper några gånger i året och förskolan deltar tillsammans med skolan i julkyrkan.

Verksamheten inom de olika grupperna och hela husets verksamhet utvärderas årligen på planeringsdagarna. Utvärderingen med föräldrarna sker i samband med föräldrasamtal och via styrelsen. Staden gör kvalitetsundersökningar bland föräldrar och personal.

Planen för småbarnfostran uppdateras årligen.

Daghemmet upprätthålls av Garantiföreningen för Svenska Barndaghemmet i Tammerfors r.f. under ledning av föreningens styrelse. Den består av sex medlemmar, vilka väljs av årsmötet för tre år i sänder.

Daghemmet har grundats i början av 1910-talet och har under åren vuxit och utvecklats till det daghem där våra barn ”jobbar” idag. Verksamheten täcker allt från de minsta till stora förskolebarn.

Språk

Vårt mål med barnets språk är att han/hon kan tillgodogöra sig svenska språket så att det blir en naturlig och levande del av barnets vardag och utveckling. 

1. Vi diskuterar och lyssnar aktivt på barnet. Vi uppmuntrar barnet att prata, lyssna och fråga, vi ställer hellre frågor än ger färdiga svar → metod smågrupper

 • lyssna på barnet, ha ett ämne och låt barnet få taltur och låt barnet tala till punkt 
 • med ett konkret föremål kan man ge taltur ( ex. en sten) 
 • diskussionstillfällen vid lunch och påklädning men det måste finnas också i övriga situationer → den vuxna tar initiativ och går till barnet 
 • uppmuntra barnet att tala svenska 
 • de vuxna pratar alltid svenska 
 • spela spel, det ger möjlighet till samtal 
 • kom ihåg att uppmuntra och uppmärksamma det tysta barnet 
 • ge positiv feedback och uppmuntran till barnet och visa glädjen att barnet lyckats 
 • observera ditt eget kroppsspråk 
 • ta med dig själv i alla regler 
 • uppmuntra föräldrar att läsa svenska böcker och stöda barnet i det svenska språket 

2. Vi läser böcker, rim & ramsor, sånger och ser till att bilderböcker finns tillgängliga för barnet. Vi lyssnar på sagokassetter och gör egna sagor och vi ser till att barnet förstår vad som läses, sjungs genom diskussion: 

 • sagor läses enligt språk- och utvecklingsnivå 

3. Grov- och finmotoriska övningar kan förebygga/hjälpa vid läs- och skrivsvårigheter

Trygghet

Vi strävar till att barnet känner sig trygg i gruppen och som individ. 

1. Vi ger barnet möjligheter till att visa sina känslor och tar dem på allvar och vi ser och hör barnet som en individ. Vi lyssnar aktivt på barnet och reagerar enligt behov. 

 • vi har tydliga regler – det ger trygghet 
 • vuxna kan bemöta barnets olika humör utan att själv tappa kontrollen 
 • om man får barnets tillit/förtroende så vågar barnet öppna sig och ta kontakt 

 

Ledsna barn: 

ta reda på hur barnet har det, varför han/hon är ledsen m.m. 

ge barnet en möjlighet till en liten stund för sig själv 

låt inte barnet vara ensam för länge utan gå och prata samt lyssna på barnet 

 

Glada/spralliga barn: 

iaktta leken innan du blandar dig i den 

ordna om/möblera utrymmen så att de är trygga och ändamålsenliga 

 

Arga barn: 

godkänn att man får vara arg, men förklara att man inte får göra andra illa eller förstöra saker

iaktta om barnen kan reda ut konflikten själva med hänsyn till barnets ålder 

fråga av båda parterna vad som hänt 

förklara för barnet varför hon/han skall be om förlåtelse 

Vi vuxna är positiva och finns till hands

barnet behöver hela din närvaro 

gå ner på samma nivå – helt fysiskt och ta ögonkontakt 

gläds tillsammans med barnet men förstör inte glädjen eller ignorera den 

uppmärksamma/beröm barnet som uppför sig bra, fast bara en liten stund 

de vuxna delar på sig och befinner sig i olika rum / ställen, även ute 

barnet är en individ – acceptera att vi är olika och använd därför olika metoder 

sök/skriv upp det som är positiv ” vad är bra här” fastna inte vid det negativa 

professionalitet är att man inte låter sitt eget humör/problem gå ut över andra, ta ansvar över ditt beteende och håll dig inom gränsen 

även som vuxen skall man kunna säga förlåt och medge att man handlat fel eller obetänksamt 

om teamet inte fungerar ta ansvar över att det genast blir diskuterat och uppklarat 

glöm inte HUMOR! 

 

2. Vi lär barnet tålamod, att beakta och hjälpa varandra genom att vänta på egen tur ex. genom spel, tydliga regler och gränser. Vi förstärker gruppens gemenskap genom lek och upplevelser och uppmuntrar barnet att hjälpa varandra. 

 • be om hjälp tex. fast du kunde göra uppgiften snabbare själv, ge barnet möjlighet att lära sig 
 • berätta för barnet om förändringar i verksamheten 
 • vuxna har ansvar över alla barn
Grundvård

Vi ser till att barnet får sina grundbehov tillfredsställda under dagen, till vilka hör bl.a. trygghet, mat, vila, hygien och utevistelse

 1. Välkommen till vårt daghem! 

god morgon & hejdå 

 • vi tar alltid emot varje barn och går till tamburen om möjligt eller går fram till familjen även i samma rum 
 • vi säger hej och hejdå till alla barn och vuxna 
 • vi påminner föräldrarna om att det är p.g.a. säkerheten det är viktigt att de säger ordenligt hejdå 
 • Vi följer ett visst dagsprogram varje dag med mat, vila, utevistelse. 

 

tillfälle till lugn – vila 

 • samarbete mellan avdelningar då går det praktiskt att ordna på olika sätt 
 • inte fastna i gamla vanor 

 

tillfälle till att barnet får mat 

 • uppmuntra barnet att smaka men använd sunt förnuft 
 • matrutinerna bestäms av teamen detta verksamhetsår 

 

utevistelse 

 • vi är ute dagligen 
Föräldrasamarbete

Vi anser att en öppen diskussion mellan personal och föräldrar främjar samarbetet bäst. Vi arbetar för att barnet kan utveckla sina fysiska, psykiska och sociala färdigheter, sin identitet, kompetens och förståelse för omvärlden. Vårt mål är att barnet växer upp till en trygg individ med frisk självkänsla. 

1. Vi ordnar föräldrakvällar och enskilda samtal där föräldrarna har möjlighet att diskutera barnets vardag och vårt sätt att jobba, vi respekterar barnens föräldrar och deras åsikter (Barnets plan för småbarnsfostran). 

 • enskilda samtal i början på höstterminen och på vårterminen, barnets plan för småbarnsfostran 
 • föräldrakvällar 
 • attraktiv och saklig information 
 • gör föräldrarna delaktiga 
 • ge också positiv feedback 
 • månadsbrev och anslagstavlan (småbarnsgruppen har sitt månadsbrev på anslagstavlan) 
 • tydligt och enkelt 

2. Vi strävar till att ha daglig personlig kontakt med föräldrarna. 

3. Vi strävar till att kunna ta emot alla sorters kritik, samt att kunna bearbeta den. 

 • teamet bearbetar en gemensam åsikt 
 • var positiv mot föräldrar och dina arbetskamrater och be om råd vid behov 

 

4. Vi strävar till öppenhet och rättvisa för att bygga upp barnets självkänsla. Vi lär barnet sociala kunskaper genom regler, genom att ta hänsyn till andra och genom att hjälpa andra. Vi är en förebild för barnet och stöder barnets uppfostran i samarbete med föräldrarna. 

 • hänsyn/respekt för olika kulturer 
 • ansvarstagande enligt ålder och utvecklingsnivå 
 • stärk barnets självkänsla, lyfta fram det positiva 
 • ha samma regler och sätta gränser 
Samarbete med närmiljön

Vi arbetar för ett fungerande nätverk med närmiljön. 

1. Vi ger möjligheter för barnet att bekanta sig med naturen och den bebyggda närmiljön genom utflykter, iakttagandet av naturen och omvärlden. På detta sätt kan barnet bygga upp ett känsloförhållande till närmiljön. 

 • utflykter till naturen och olika upplevelser t.ex. bibliotek, teater, museer 
 • trafikfostran 

2. Vi följer den hållbara utvecklingen och miljöfostran genom att bl.a. sortera sopor, spara energi. Vi diskuterar kring naturfrågor och använder oss av naturmaterial. 

 • KEKE projekt och olika experiment enligt barnens ålder. 

3. Vid behov kontaktar vi eller uppmuntrar vi föräldrarna att ta kontakt med det nätverk som finns (finska och svenska).

Lek och skapande

Lek och skapande:

Vi ger barnen möjlighet till att via lek och skapande verksamhet bearbeta sin bild av omvärlden. 

1. Vi ger möjlighet till fri lek och vi strävar till att ordna miljön så att den är omväxlande och lockar till lek och fantasi. 

 • möjlighet till ostörd lek 
 • ge tid till leken, avbryt inte leken i onödan 
 • mångsidigt lekmaterial enligt åldern 
 • ändamålsenligt lekmaterial som är placerat tillräckligt lågt så att barnet kan nå det själv 

2. Vi ordnar regelbundet fysiska/motoriska aktiviteter för barnen 

 • ge möjlighet till idéer och önskemål inom vissa gränser 
 • ge redskap till olika aktiviteter och lekar 
 • se till att alla barn får motoriska övningar 

3. Vi uppmuntrar barnet att använda sin fantasi och söka positiva och kreativa lösningar vid problem. Vi stimulerar barnets konstnärliga uttrycksförmåga allt medan barnets egna val och observationer respekteras. Vi ger barnets egen fantasi och skapande utrymme, tid och ro att utvecklas. 

 • skog, park, utflykter, sport, pyssel, rita, klippa o.s.v. 
 • ha temalekar och leksaker under pågående period 
 • vi ger tid till barnet att själv hitta lösningar