Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

 

Vi är ett svenskspråkigt daghem som ligger i stadsdelen Kaakinmaa i Tammerfors. Vi är omringade av vackra naturområden och fina lekparker. I samma kvarter finns även Svenska Samskolan i Tammerfors (förskola, grundskola och gymnasium) och Tammerfors Svenska församling.

 

Heldagsavdelnigarna är öppna från klockan 07.30 – 17.00

Att växa som människa

Vi värdesätter och respekterar varandra. Det finns tid till diskussioner om olika värdesättningar samt ideal. Vi har även en plan för förebyggande av mobbning.

 

Barnets rättigheter

Barnen blir hörda, de har rätt att uttrycka sig samt ha sina egna åsikter. Gruppgemenskapen samt lek och lärande via lek är starkt med i vår verksamhet. Vi stöder kamratfärdigheterna samt de olika känslorna.

 

Likabehandling, jämlikhet och mångfald

Vi visar respekt för varandra och mångfald. Barnen ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter och föra sina val oberoende av förväntningar baserade t.ex. på kön, ursprung, kulturell bakgrund eller andra orsaker som gäller barnet som person.

 

Mångfald av familjer

Varje barn stöds så att hen får känna att den egna familjen är värdefull. Familjers språk, kultur, åskådningar och religioner, traditioner samt syn på fostran tas professionellt och respektfullt i beaktande i vårt fostringssamarbete.

 

Hälsosam och hållbar livsstil

Vi stöder barnen till hälsosamma levnadsvanor. Vi beaktar hållbar livsstil inom den sociala, den kulturella den ekonomiska och den ekologiska dimensionen. Barnen ges möjligheter att utveckla sina emotionella färdigheter och sitt estetiska tänkande.

 

Vardagskompetensens utveckling stöds av pedagoger i diskussioner och reflektioner som sker under dagen i alla situationer. Det handlar om självständighet, känslor, kroppsintegritet samt eget välbefinnande.

Multilitteracitet och digital kompetens främjar en jämlik fostran och utbildning.

Förmåga att delta och påverka på ett aktivt och ansvarsfullt sätt lägger grunden för en demokratisk och hållbar framtid. Företagaranda utvecklas genom att vi främjar en positiv inställning till arbetslivet och till alla yrken.

Samarbetet med föräldrarna är viktigt för att tillsammans främja att varje barn växer, utvecklas och lär sig på ett sunt och tryggt sätt.  Vi har Föräldramöten/träff minst 1/verksamhetsår samt föräldra/barndiskussioner c.2/verksamhetsår. Olika evenemang ordnas under året för att främja samarbetet.

Vi har även samarbete med Svenska samskolan i Tammerfors och Svenska församlingen.

Utöver detta samarbetar vi med specialbarnträdgårdslärare från Tammerfors stad, talterapeuter, ergoterapeuter och fysioterapeuter samt rådgivningar.

Verksamheten på vårt daghem utvärderas kontinuerligt, detta är väldigt viktigt för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi har en VASU-grupp som hjälper och stöder personalen i utvärderingar och utvecklingsområden. Personalen utbildar sig kontinuerligt.

Smågruppspedagogik- För oss är det väldigt viktigt att jobba i smågrupper, det gynnar barnen och deras trygghet samt utveckling.

Digitalitet på dagis- Det digitala har en stor pedagogisk potential. Vi erbjuder barnen pedagogiska sammanhang där de får möjlighet att hantera och arbeta med digitala verktyg. Vi använder digitala hjälpmedel för att upptäcka världen.

Mobbnings förebyggandearbete- Vi har ett brett utbud av material som vi använder inom detta område. Vårt daghem har även en plan för förebyggande av mobbning. Kompisfärdigheter och igenkännande av känslor är en viktig del av detta arbete, det jobbar vi med alla barn, i alla åldrar.

Knytte/Mulleverksamhet-Skogsmulleverksamheten är en målinriktad helhet som består av vistelse i naturen där barnens utveckling och styrkor tas i beaktan.

Inom verksamheten är barnen i centrum och beaktas helhetsmässigt. Barnen får kunskap via erfarenheter och upplevelser.

Språkens rika värld

Barnen får en mångsidig språkmiljö som stöder och inspirerar deras språkliga uttrycksförmåga och kommunikationsfärdigheter. Vi stöder barnen i alla deras språk även det non verbala. På grund av att vi är belägna i en helt finskspråkig miljö, lägger vi extra betoning på språk och språkstimulans. Samarbetet med föräldrarna har stor betydelse för barnens språkutveckling.

Mina många uttrycksformer

Förmågan att tänka och lära sig utvecklas då barnen undersöker, tolkar och skapar mening genom att öva att uttrycka sig på olika sätt. Pedagogerna ger redskap och låter barnen bekanta sig via olika medel och material.

Jag och vår gemenskap

Barnens livsmiljö utvidgas då de börjar på daghem. Daghemmets uppgift är att stöda barnet i de värderingarna, traditionerna och åskådningarna de möter i sin nya värld. Barnen lär sig visa respekt och förståelse mot olika åskådningar. Personalen bekantar sig med barnen på olika medieinnehåll på ett lekfullt sätt, i en trygg miljö.

Jag utforskar min omgivning

Barnen ska få känna glädje över sitt lärande. Vi bekantar oss med matematikens värld via sortering, benämningar och lekar. Naturen bekantar vi oss med via Knytte- och Mulle verksamhet.

Jag växer, rör på mig och utvecklas

Vi inspirerar barnen att röra på sig på många olika sätt, både inomhus och utomhus. Inom matfostran befrämjar vi positivt förhållningssätt till mat och ätande. Vårt mål är att stöda barnen till en sund  och hälsosam uppväxt.

Mångsidig kompetens

Förmågan att tänka och lära sig utvecklas med hjälp av mångsidiga och meningsfulla upplevelser.

Kulturell och kommunikativ kompetens kännetecknas av förmåga att lyssna, identifiera och förstå olika synsätt samt förmåga att reflektera över sina egna värderingar och attityder.

Vardagskompetensens utveckling stöds av pedagoger i diskussioner och reflektioner som sker under dagen i alla situationer. Det handlar om självständighet, känslor, kroppsintegritet samt eget välbefinnande.

Multilitteracitet och digital kompetens främjar en jämlik fostran och utbildning.

Förmåga att delta och påverka på ett aktivt och ansvarsfullt sätt lägger grunden för en demokratisk och hållbar framtid. Företagaranda utvecklas genom att vi främjar en positiv inställning till arbetslivet och till alla yrken.